ΑρχικήMichigan

Πιστοποιητικά Αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου του Michigan

 

Basic Communication Certificate in English (BCCE)

To BCCE αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 (Basic) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί οτι ο κάτοχός του μπορεί να επικοινωνήσει σε βασικό επίπεδο Αγγλικών, αλλά και να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά την Αγγλική γλώσσα στο βασικό της επίπεδο.

Δομή εξέτασης του BCCE

Η εξέταση του BCCE, αποτελείται απο τέσσερα (4) μέρη:

Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)

Κατανόηση γραπτού κειμένου (Reading)

Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing)

Προφορική εξέταση (Speaking)

Certificate of Competency in English (ECCE)

Το ECCE αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 (Lower) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς
και είναι ένα επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
Το Certificate of Competency in English είναι αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

Δομή εξέτασης του ECCE

Η εξέταση του ECCE, αποτελείται απο τέσσερα (4) μέρη:

Έκθεση (Writing)

Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)

Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο και κατανόηση κειμένων

(Grammar, Cloze, Vocabulary and Reading Comprehension)

Προφορική Εξέταση (Interactive Oral Examination Section)

Advanced Level Certificate in English (ALCE)

Το ALCE αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 (Advanced Level) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.
Το Πτυχίο αυτό πιστοποιεί οτι ο κάτοχός του είναι σε θέση να επικοινωνεί σε ένα πολύ καλό επίπεδο,
στην Αγγλική γλώσσα τόσο σε εργασιακό όσα και σε ακαδημαϊκό επίπεδο.
Αποδεικνύει επίσης την ικανότητα του κατόχου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των αγγλόφωνων
Πανεπιστημίων.

Certificate of Proficiency in English (ECPE)

Το ECPE αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο C2
(Proficiency)
όπως προκύπτει απο το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Αναγνωρίζεται επίσημα από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Γίνεται αποδεκτό από ορισμένα πανεπιστήμια ως αποδεικτικό άριστης γνώσης της Αγγλικής εφόσον ο κάτοχός του το απέκτησε εντός διετίας. Οι κάτοχοι του ECPE μπορούν να αποκτήσουν Επάρκεια Προσόντων Διδασκαλίας Αγγλικής Γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Δομή εξέτασης του ECPE

Πρόκειται τόσο για προφορική όσο και γραπτή δοκιμασία των ικανοτήτων του υποψηφίου και αποτελείται απο τέσσερα (4) μέρη:

Έκθεση (Writting)

Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening)

Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GCVR)

Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking)


Απευθυνθείτε στο Κέντρο μας για να μάθετε σχετικά με τα εξέταστρα, τις ημερομηνίες εξέτασης καθώς και για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά.
 
Κύλιση στην Αρχή