Πιστοποιητικά Αγγλικής γλώσσας ESB


 

Τι είναι το πιστοποιητικό ESB

Είναι οι εξετάσεις γλωσσομάθειας για την Αγγλική γλώσσα του Πανεπιστημίου Central Lancashire. Στην Ελλάδα οι εξετάσεις του ESB διοργανώνονται από το Europalso.

Επίπεδα του ESB που αναγνωρίζονται από τον Α.Σ.Ε.Π

Τα παρακάτω αποτελούν τα επίπεδα του ESB, όπως αυτά καθορίζονται από το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσομάθειας.

Entry 3 - B1 (Basic)

Level 1 - B2 (Lower)

Level 2 - C1 (Advanced)

Level 3 - C2 (Proficiency)

Δομή εξέτασης του ESB

Κάθε επίπεδο του ESB αποτελείται απο πέντε (5) ξεχωριστά μέρη: Reading, Use of English, Listening, Writing και Speaking. Στον πίνακα που ακολουθεί υπάρχουν οι ενότητες και το είδος των ασκήσεων στις οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι του ESB, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα επίπεδα, από Β1(Basic) έως και C2 (Proficiency).

 

Entry 3 (Basic) Level 1 (Lower) Level 2 (Advanced) Level 3 (Proficiency)

Listening

Multiple Choice True/False

Multiple Choice True/False

Multiple Choice

Multiple Choice

Reading

Multiple Choice True/False

Multiple Choice Multiple Choice Multiple Choice
Use of English

Multiple Choice - Correct/Incorrect

Multiple Choice

Multiple Choice/Open Cloze/Word Building/ Transformations

Multiple Choice/Open Cloze/Word Building/ Transformations
Writing

Letter,Story or Article

Letter, Story or Essay Letter, Story or Essay Choice of 3 Essays
Speaking Pair Interview Pair Interview Pair Interview Pair Interview

 


Απευθυνθείτε στο Κέντρο μας για να μάθετε σχετικά με τα εξέταστρα, τις ημερομηνίες εξέτασης καθώς και για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά.
 
Κύλιση στην Αρχή