ΑρχικήCity & Guilds

Πιστοποιητικά του City & Guilds


 

Τι είναι το City&Guilds

Είναι οργανισμός πιστοποίησης µε 500 πιστοποιήσεις σε 26 διαφορετικούς επαγγελµατικούς τοµείς και παρέχει διεθνώς αναγνωρισμένους τίτλους επαγγελµατικής κατάρτισης, ως έγκυρη απόδειξη κατοχής συγκεκριµένου γνωστικού επιπέδου.

Πιστοποιήσεις Αγγλικής Γλώσσας

Ο οργανισμός City & Guilds παρέχει πιστοποιήσεις International English for Speakers of Other Languages, (IESOL) και International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL). Το πρόγραμμα  πιστοποίησης City & Guilds για τις γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας απέκτησε τη «βούλα» του Ελληνικού κράτους και αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ, σε όλα τα επίπεδα (Άριστη, Πολύ καλή, Καλή και Μέτρια γνώση). Οι πιστοποιήσεις IESOL και ISESOL είναι δυο ανεξάρτητες εξετάσεις καθώς τα αποτελέσµατα της µίας δεν επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της άλλης (π.χ. εάν ο υποψήφιος περάσει µε επιτυχία το IESOL και αποτύχει στο ISESOL τότε μπορεί να δώσει εξετάσεις µόνο για το ISESOL). Οι πιστοποιήσεις αγγλικών IESOL και ISESOL παρέχονται σε 6 επίπεδα όπως αυτά προβλέπονται από το Common European Framework (CEF) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επίπεδα και τίτλοι City & Guilds για την Αγγλική γλώσσα

Οι πιστοποιήσεις IESOL και ISESOL προσφέρονται σε 6 διαφορετικά επίπεδα, τα οποία είναι απόλυτα εναρμονισμένα με τις προδιαγραφές των επιπέδων του Common European Framework of Reference (CEFR) του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα επίπεδα και οι αντίστοιχοι τίτλοι έχουν ως εξής:

 

Επίπεδα CEFR Τίτλοι CEFR Τίτλοι City & Guilds
C2 Mastery Mastery
C1 Effective Operational Proficiency Expert
B2 Vantage Communicator
B1 Threshold Achiever
A2 Waystage Access
A1 Breakthrough Preliminary

Αναγνώριση

Οι πιστοποιήσεις αγγλικών του City & Guilds International ESOL και International SESOL  είναι πλήρως αναγνωρισμένες από το Α.Σ.Ε.Π (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) για τα επίπεδα Β1, Β2, C1 και C2. Επίσης, είναι αναγνωρισμένες για όλα τα επίπεδα από τον αρμόδιο φορέα της Βρετανίας, το QCA (Qualifications and Curriculum Authority).

 


Απευθυνθείτε στο Κέντρο μας για να μάθετε σχετικά με τα εξέταστρα, τις ημερομηνίες εξέτασης καθώς και για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά.
 
Κύλιση στην Αρχή